Elektroenergetyka Elektroenergetyka

Sektor elektroenergetyczny

Wsparcie merytoryczne:

PSEPTPIREESEP

"Polityka energetyczna Polski do 2040" przygotowana przez Ministerstwo Energii określa osiem głównych kierunków rozwoju, które pozwolą zapewnić bezpieczeństwo energetyczne Państwa, rozumiane jako zaspokojenie potrzeb odbiorców w sposób technicznie i ekonomicznie usadniony, przy jednoczesnym zachowaniu dbałości o środowisko naturalne. Optymalny rozwój społeczny i gospodarczy kraju mają zapewnić:

 • wykorzystanie własnych zasobów energetycznych;
 • rozbudowa infrastruktury wytwórczej i sieciowej energii elektrycznej;
 • dywersyfikacja dostaw paliw;
 • rozwój rynków energii elektrycznej gazu ziemnego, produktów naftowych i paliw alternatywnych;
 • wdrożenie energetyki jądrowej;
 • rozwój OZE;
 • rozwój ciepłownictwa i kogeneracji;
 • poprawa efektywności energetycznej gospodarki.

O ile część inwestycji już poczyniono, a wiele jest realizowanych obecnie lub będzie w najbliższej przyszłości, tak nadal nie są one wystarczające. Przyszłość polskiej elektroenergetyki to kwestia bardzo istotna, lecz obecnie trudno jednoznacznie określić jej przyszły kształt, ponieważ zależy od wielu czynników, m.in. postępu gospodarczego i technologicznego, względów ekonomicznych oraz społecznych.

Mając na uwadze politykę klimatyczną Unii Europejskiej i działania z nią związane, jednego można być pewnym – nasz kraj musi zmniejszyć emisje CO2 z energetyki, a co za tym idzie – wprowadzić technologie, które ją ograniczą. Na rynku dostępnych jest wiele rozwiązań umożliwiających stosunkowo łatwą realizację tego celu, natomiast ich właściwy wybór jest już kwestią bardziej skomplikowaną. Zwłaszcza jeżeli ma się świadomość, że podjęte decyzje będą miały wyznaczać kierunek zmian i gwarantować bezpieczeństwo energetyczne. Należy wziąć także pod uwagę zachowania rynkowe inwestorów indywidualnych, którzy w nowoczesnej elektroenergetyce mogą przecież odrywać istotną rolę.

Energetyka wiatrowa? Lądowa czy morska? Fotowoltaika lub nowoczesne technologie spalania węgla? A może kontrowersyjna energetyka jądrowa? Jaka będzie przyszłość polskiej elektroenergetyki? Z tymi pytaniami zostawiamy i zapraszamy do lektury...

Krajowa produkcja energii elektrycznej [GWh] - dane na koniec 2019

W 2019 roku zużycie energii elektrycznej wyniosło 169,3 TWh, czyli o 0,9 proc. mniej niż rok wcześniej. Produkcja energii w 2019 roku wyniosła 158,8 TWh. Zdecydowana większość wytwarzania energii (75,4 proc.) oparta jest na paliwach konwencjonalnych, tj. węglu kamiennym oraz węglu brunatnym.

Żródło: PTPiREE, Raport 2019

produkcja energii 2019 produkcja energii 2019

Oprócz wzrostu długości sieci czy ilości dystrybuowanej przez nie energii, widoczne są również zmiany w samym sposobie zarządzania infrastrukturą elektroenergetyczną. Następuje jej cyfryzacja, a także wprowadza się inteligentne rozwiązania, umożliwiające stałą kontrolę i sterowanie siecią. Z jednej strony pozwala to optymalizować produkcję oraz przesył energii, zwiększając tym samym bezpieczeństwo systemu, a z drugiej – wzbogacać ofertę kierowaną do odbiorcy końcowego o różnorodne usługi związane z poborem energii elektrycznej. Rozwój branży odzwierciedla się nie tylko przez wdrożenia i propagowanie innowacyjnych technologii – jak wspomniane inteligentne sieci – czy produktów, m.in. kabli ograniczających straty energii powstające podczas jej przesyłu, lecz także w różnego rodzaju koncepcjach i inicjatywach, określających pewne sposoby współdziałania podmiotów rynku energii elektrycznej, czego przykładem mogą być np. klastry energetyczne.

Technologia i praktyka

Jednym z gwarantów bezpieczeństwa energetycznego są sieci inteligentne. Przyczyniają się do równoważenia popytu i podaży energii, mają wpływ na ograniczenie czasu trwania awarii oraz jej wystąpienia, pozwalają również efektywniej wykorzystać odnawialne źródła energii.

Urządzenia elektroenergetyczne

tabela tabela

Ponad 14 mld zł w ciągu 10 lat Polskie Sieci Elektroenergetyczne planują wydać na rozwój infrastruktury przesyłowej. Biorąc pod uwagę m.in. zmianę struktury wytwarzania energii elektrycznej czy zapotrzebowania na nią, operator systemu przesyłowego przygotował projekt Planu rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na okres 10 lat (PRSP). Dokument obejmuje lata 2021-2030 i stanowi odpowiedź na najważniejsze wyzwania w obszarze przesyłania energii elektrycznej.    

Co determinuje kierunki rozwoju infrastruktury sieciowej?

Nadrzędnym celem PRSP na lata 2021-2030 jest przystosowanie krajowego systemu przesyłowego do zmieniającego się otoczenia. Wśród najważniejszych czynników są między innymi:

• rosnąca decentralizacja sektora wytwarzania,

• wzrost mocy zainstalowanej w źródłach odnawialnych i rozwój technologii w tym obszarze,

• plany budowy morskiej energetyki wiatrowej,

• program energetyki jądrowej,

• wzrost zużycia energii elektr ycznej w sektorze transportu i ciepła,

• postępująca digitalizacja i potencjalne stopniowe wycofanie części konwencjonalnych zasobów wytwórczych.

Rozwój elektromobilności

Wraz z Energą Wytwarzanie, japońską agencją rządową NEDO oraz spółkami z grupy Hitachi PSE budują w pobliżu farmy wiatrowej Bystra, niedaleko Pruszcza Gdańskiego, najnowocześniejszy hybrydowy bateryjny magazyn energii elektrycznej (BESS). Będzie on elementem systemu Special Protection Scheme, dzięki któremu zostaną wyeliminowane zakłócenia w pracy KSE. BESS w Bystrej będzie największym tego typu obiektem w Polsce - jego moc ma osiągnąć 6 MW, a pojemności 27 MWh.

Pobierz Sektor Elektroenergetyczny 2020
SEKTOR ELEKTROENERGETYCZNY

Publikacja poświęcona wyłącznie elektroenergetyce, która ma na celu propagowanie wiedzy na jej temat poprzez podejmowanie zagadnień takich, jak: wytwarzanie, przesył i rozdział energii elektrycznej.

W tytule znajdują się artykuły dotyczące m.in.:

 • bezpieczeństwa energetycznego na wspólnym rynku energii Unii Europejskiej,
 • polityki energetycznej Polski do 2040 roku,
 • przyczyn i skutków awarii w liniach napowietrznych,
 • technologii blockchain i jej wykorzystania w sektorze elektroenergetycznym,
 • rozwoju sieci ładowania pojazdów elektrycznych w Polsce.